Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 7.maija rīkojumu Nr.254 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” izsludināt visā Latvijas teritorijā ārkārtējo situāciju līdz 2020. gada 9.jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un Mārupes novada Domes 2020.gada 11.maija rīkojumu Nr.1/2-18/51 Par darba organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās no 2020.gada 12.maija, no 2020. gada 18. maija tiek atsākta pirmsskolas grupu darbība:

  1. No 2020.gada 18.maija līdz 2020.gada 29.maijam nodrošinot obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu (5-6 gadus veci bērni) sagatavošanu pamatizglītības ieguvei klātienē (pirmsskolas grupas “Zīļuki”, “Pūcītes”, “Pienenītes”, “Saulītes”);
  2. Obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu (5-6 gadus veci bērni), kuri neatsāk apmeklēt pirmsskolas grupas, sagatavošanu pamatizglītības ieguvei turpināt attālināti;
  3. Mūzikas un sporta nodarbības obligātajā izglītības vecumā esošajiem bērniem (5-6 gadus veci bērni) organizēt pēc rotaļnodarbību grafika, dežūrgrupai mūzikas nodarbības nenotiek, sporta nodarbības organizēt tikai ārā;
  4. No 2020.gada 18.maija līdz 2020.gada 29.maijam organizējot dežūrgrupu darbību bērniem līdz obligātās izglītības vecumam;
  5. No 2020.gada 1.jūnija organizējot dežūrgrupu darbību visa vecuma pirmsskolas izglītības vecuma bērniem;
  6. Nosakot bērnu skaitu dežūrgrupās ne vairāk kā 20 bērni;
  7. Īpaši dežūrgrupas bērniem vairāk uzturēties ārā.
Par darba organizēšanu pirmsskolas grupās ar 2020.gada 18.maiju
Par bērnu likumisko pārstāvju un citu personu uzturēšanās kārtību pirmsskolas grupās ārkārtējās situācijas laikā
Par personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem pirmsskolas grupās ārkārtējās situācijas laikā

Vecāku iesniegums 1

Vecāku iesniegums 2