Gatavojot  bērnus skolas gaitu uzsākšanai,  būtiska  aktualitāte ir rakstīšanas prasmju apguve.  Šis ir jau otrais gads, kad jaunā  „Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem”  izvirza uzdevumu apgūt  ne tikai rakstītos burtus, bet arī prasmi  burtus savienot vārdā, teikumā, turklāt rakstot  jāprot iekļauties noteiktās robežās – trīs līniju  dalījumā.
Lai rakstītprasmes apguve noritētu veiksmīgi ,  viennozīmīgi ir jābūt mērķtiecīgi  veiktam  iepriekšējās sagatavošanas darbam, kas mums kā pedagogiem uzliek lielu atbildību.

Dažādojot  un bagātinot  pirmsskolas skolotāju darba pieredzi, šā gada 12.martā Jaunmārupes sākumskolā organizējām semināru – praktikumu „ Vingrinājumi rokas sagatavošanā rakstītprasmes apguvei”, pulcinot dalībniekus no Pierīgas novadu pašvaldību un privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.
Semināra pirmajā daļā dalībniekus aicinājām pavērot mūsu iestādes pirmsskolas skolotājas Ivetas Kalniņas vadīto nodarbību piecgadnieku  grupā „Pienenītes”.  Skolotāja dalījās savā pieredzē, demonstrējot paņēmienus, kad ievingrināta tiek  ne tikai bērna roka, bet „iekustināta” tiek arī viņa domāšana  un uztvere.
Savukārt  semināra otrajā  daļā dalībnieki  tika iesaistīti  praktiskajā darbā apgūt radošas rakstītprasmes vingrinājumu idejas  skolotājas Mārītes Velikānes vadībā.  Sekojot viņas tēlainajai ievirzei un vienotajam komentāram, katrs iemēģināja roku, lai radītu savu darbiņu – galarezultātā  ar tikai sev piemītošu  individualitāti. Tieši šī patstāvīgā darbošanās savas darba lapas izveidē no „a-z”, pēc manām domām,  ir lielākais ieguvums  arī darbā ar bērniem. Tā ir vienlaikus alternatīva darba burtnīcai, kas diemžēl arī pirmsskolā ir ienākusi  kā mācību procesa sastāvdaļa.
Semināra noslēgumā dalībnieki devās iepazīties ar pirmsskolas grupiņu telpām. Gribas cerēt, ka pie mums Jaunmārupē iedvesmu un radošu dzirksti savai tālākai darbībai guva pirmsskolas skolotājas no Upesleju internātpmatskolas – rehabilitācijas centra pirmsskolas izglītības iestādes , Baldones PII Vāverīte, Stopiņu PII Pienenīte, Babītes PII, Sējas PII Bitīte, kā arī tuvākie kaimiņi – Mārupes novada PII Zeltrīti, PII Lienīte,  PPII Namiņš un PPII Mazulītis Rū. Paldies arī dalībniekiem par labajiem vārdiem un vēlējumiem, izvērtējot gan pasākumu kopumā, gan aplūkojot pārējās pirmsskolas grupas, kurās atbilstoši bērnu vecumposmam, pedagogi bija izvietojuši bērnu darbu ekspozīcijas „rokas vingrinājumu” apguvē, parādot arī dažādās tehnikas minēto paņēmienu realizācijā.
12.februārī un 5.martā arī mūsu pašu iestādes pirmsskolas skolotāji atsaucīgi novērtēja iespēju piedalīties šāda satura praktiskajās nodarbībās kolēģes Mārītes vadībā. Līdzdarboties aicinājām arī interesentus no Mārupes novada Skultes sākumskolas, Mārupes pamatskolas pirmsskolas grupām, kā arī PPII m’Pipariņš, kas tikai vēlreiz apliecina pedagogu vēlmi papildināt savas zināšanas praktisko darba paņēmienu apguvē un pielietojumā, kā arī nepieciešamību turpināt  savstarpējās pieredzes apmaiņu starp kolēģiem!

Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas izglītības metodiķe Sandra Belcāne