Par Valsts izglītības un satura centra (VISC) ESF projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” tiek spriests jau kopš 2016./2017.m.g. sākuma, kad tika aktualizēta jaunas mācīšanās pieejas nepieciešamība ar mērķi: “Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.”

Tādējādi arī pirmsskolas izglītības iestāžu mācību satura īstenotāji atrodas uz starta līnijas, lai no nākamā 2019./2020. mācību gada uzsāktu ieviest jauno pieeju – no mācīšanas kā zināšanu sniegšanas uz mācīšanās vadīšanu, kas pakāpeniski turpināsies nākamajos satura apguves posmos.

Lai uzkrātu pieredzi, pedagogu kolektīvā cītīgi esam sekojuši “Skola2030” atziņām un aktivitātēm, vienlaikus arī reflektējot savu izpratni, dalījušies pieredzē ar citu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem. Turpinot pagājušā gadā aizsākto, šajā mācību gadā savus Pierīgas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu kolēģus no 17 pirmsskolas iestādēm 28.februārī aicinājām uz pieredzes skolu “Mācīšanās pieejas maiņa pirmsskolā – caurviju prasme: pašvadīta mācīšanās”. Pasākuma viesi varēja vērot pedagoģiskā procesa norises trīs dažādu vecumu pirmsskolas grupās:

 

  • Gr. “Pienenītes” 4 – 5 g.v., mēneša tēma “Putni” – skolotājas Ieva Medne, Ieva Reiziņa;
  • Gr. “Mārītes” 5 – 6 g.v., mēneša tēma “Ceļojums” – skolotājas Baiba Strēle, Elva Segliņa ;
  • Gr. “Zīļuki” 6 – 7 g.v., mēneša tēma “Par ūdeni” – skolotājas Dace Tomsone, Mārīte Segliņa.

Skolotājas dalījās pārdomās par paveikto un jau apgūto pieredzi, realizējot izmaiņas mācīšanās pieejā un mācību procesa organizēšanā. Šādās tikšanās reizēs neatsverama ir kolēģu savstarpējā diskusija par aktualitātēm, jautājumiem, kas, izrādās ir kopīgi mums vairākiem.

Uzsverot skolotāja lomas maiņu jaunā satura ieviešanā, vienlaikus svarīga ir vide, kurā tiek organizēts mācību process. Jau mācību gada sākumā mēs esam mērķtiecīgi veidojuši bērnu attīstībai labvēlīgu un motivējošu mācību vidi, kurā bērns arī emocionāli labi jūtas.

Paldies Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolas kolektīvam par gatavību dalīties pieredzē. Ieguvēji, manuprāt, esam mēs visi !

Sandra Belcāne, Jaunmārupes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā pirmsskolā