Uzreiz pēc pamatskolas Tu vari iegūt vispārējo vidējo izglītību vai dažāda līmeņa profesionālo izglītību. Šajā shēmā atspoguļotas mācību iespējas pēc 9.klases un tālākās izglītības varianti

Vispārējo vidējo izglītību var iegūt trīs veidu mācību iestādēs:

vidusskolās;
vakara (maiņu) vidusskolās;
ģimnāzijās.

Vidusskola (1. – 12.klase) piedāvā pamatizglītību un vismaz vienu vispārējās vidējās izglītības programmu. ģimnāzija (7. – 12.klase) īsteno ne mazāk par divu virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām. Tās var piedāvāt arī daļējas pamatizglītības programmas no 7.līdz 9.klasei.

Valsts ģimnāzija (7. – 12.klase) papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai darbojas arī kā reģionālais metodiskais centrs un pedagogu tālākizglītības centrs. Valsts ģimnāzijas piedāvā ne mazāk par trīs virzienu vispārējās vidējās izglītības programmām un var īstenot arī daļējas pamatizglītības programmas no 7.līdz 9.klasei.

Vakara (maiņu) vidusskolā mācības notiek dažādos laikos (ir dienas un vakara grupas), tāpēc tās iespējams apvienot ar darbu. Līdzīgi kā vidusskolas, arī vakara (maiņu) skolas piedāvā kādu no izglītības programmu virzieniem. Svarīgi atcerēties – lai pabeigtu vakarskolu vai neklātienes programmu un iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jākārto centralizētie eksāmeni, un prasības ir tādas pašas kā parastajās vidusskolās vai ģimnāzijās.

Profesionālās izglītības iestādes pēc pamatskolas piedāvā iegūt divu veidu izglītību:
Arodizglītību (2-3 gadi) un Profesionālo vidējo izglītību (4 gadi). Šajās programmās* var iestāties ar pamatskolas izglītību un ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kad paliek 15 gadi. Arodizglītības programmas ietvaros profesijas apguvei līdztekus tiek iegūta daļēja vispārējās vidējās izglītības programma. Arodizglītības programmās apgūst 2. profesionālā kvalifikācijas līmeņa profesijas. Savukārt četrgadīgajā profesionālās vidējās izglītības programmā tiek apgūta gan vidusskolas izglītība, gan profesija, kas atbilst 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Pavisam Latvijā ir 92 skolas, kur apgūt vidējo izglītību.

Profesionālās izglītības iespējas pēc pamatizglītības:

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

Arodizglītība pēc pamatizglītības

vairāk meklējiet www.niid.lv

Arodskolas

Latvijas skolu karte

Akreditētās augstskolas un koledžas

Jaunmārupes pamatskolas
pedagogs – karjeras konsultants
Jolanta Grosberga-Gernere
e-pasts: karjera.jmsk@gmail.com