Uzņemšana

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē 2024./2025. mācību gadam notiks no 2024. gada 15. janvāra līdz 2024. gada 1. martam.

 

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai, no 15. janvāra plkst. 8.30 vecākiem ir jānosūta noteiktas formas iesniegums elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu vai pašrocīgi parakstītu un noformētu skanētā/ attēla dokumentā, nosūtot uz izvēlētās izglītības iestādes e-pasta adresi.

 

Iesniegumi, kas tiks iesniegti pirms noteiktā laika, netiks reģistrēti.

 

Vairāk informācijas

 

Ar 2022.gada 30.novembra Mārupes novada pašvaldības Domes sēdes lēmumu Nr.21 veikti grozījumi instrukcijā Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ar lēmumu precizētas nianses attiecībā uz iesnieguma saturu izglītības iestādēm, iesniegšanas kārtību un kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

 

Uz e-pastu: 1klase.jmsk@marupe.lv. Iesniegums pieņem ar elektronisko parakstu, kā arī ar ieskenētu vai nofotografētu iesniegumu ar parakstu. Ja nav neviena no minētajām iespējām, iesniegumu var parakstīt pie citu dokumentu iesniegšanas uz vietas skolā.

Tikai pēc iepriekšēja pieraksta pie Jaunmārupes pamatskolas direktores vietnieces Anetes Štrodahas 229. kabinetā.

 

Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā pēc 1.klašu pretendentu saraksta sagatavošanas rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē. Pirmajā klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30. jūnijam iesniedzis sekojošus dokumentus :

  • uzrāda bērna dzimšanas apliecību,
  • medicīnisko karti 026/u.

 

Tālrunis uzziņām: 67933594, 22011609

e-pasts uzziņām: anete.strodaha@marupe.lv

Saistošie dokumenti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 (28.02.2012.) “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”

 

Mārupes novada Domes informācija

 

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

 

Iesnieguma veidlapa (1.klasei)

 

Iesnieguma veidlapa (2.-9.klasei)

 

Skolas reģistrācijas apliecība

 

Skolas akreditācijas lapa

 

Jaunmārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

 

Jaunmārupes pamatskolas nolikums