ES projekti

Aktuālie projekti

Karjeras atbalsts izglītības iestādē

Eiropas Savienību fondu (Eiropas Sociālais Fonds) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

8.3.5.0 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 • Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
 • Īstenošanas laiks: 01.01.2016.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.
 • Jaunmārupes pamatskolā projektu realizē pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Grosberga-Gernere

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”. VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta – karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs – īstenošanu.

 

Sadarbības partneri: Valsts izglītības attīstības aģentūra. Saite uz mājas lapu

Vairāk par Jaunmārupes pamatskolas pasākumiem projekta ietvaros

Vairāk par projektu

Karjeras izglītība Jaunmārupes pamatskolā

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

9.2.4.2. “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”

 • Projekta numurs: 9.2.4.2/16/I/106
 • Īstenošanas laiks: 2017. – 2019.gadam
 • Projekta mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

 

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem 1. – 4.klasei.
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem 5. – 9.klasei.
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām 1.- 9.klasei.
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu 5.- 9.klasei.
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību 5.- 9.klasei.
 • Veselības veicināšanas nometnes.

Vairāk par projektu  

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 • Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.
 • Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
 • Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

 

Vairāk par projektu 

Kompetenču pieeja mācību saturā

SAM 8.3.1. “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu”

 • Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
 • Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 16.10.2021.
 • Projekta mērķis: nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Projekta rezultātā tiks radīti 83 mācību un metodiskais līdzekļi, tai skaitā 68 digitāli. Papildus vēl tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma ‘Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c.

 

Vairāk par projektu