Bibliotēka

Mūsu Latvijai 105. dzimšanas diena – pulciņā Grāmatnieki tapuši bērnu sveicieni un novēlējumi:

 • Lai Latvija ir neatkarīga!
 • Latvija, es Tevi mīlu!
 • Es novēlu, lai Latvija ir stipra un laba!
 • Lai ir smuki meži Latvijā!
 • Novēlu Tev vienmēr palikt tādai skaistai!
 • Lai Latvijai daudz armijas spēku!
 • Lai Latvijai vēl 1000000000000 gadu!
 • Lai mums brīva Latvija!
 • Daudz laimes!

Veiksmīgu, sekmīgu mācību gadu! Lai zināšanu apgūšanā grāmatas kļūst par labiem draugiem!
Laipni gaidīti skolas bibliotēkās!

Bibliotēkas (1.- 3. kl.) darba laiks:

 

darba dienās no plkst. 9.00 – 14.00

(bibliotekāre Zinaida Spāde)

1.-3. klašu bibliotēka atrodas Mazcenu alejas 4a ēkas foajē, 1. stāvā, blakus ēdināšanas zālei.

Mazajiem bērniem bibliotēkā pieejams daiļliteratūras grāmatu abonements, izveidotas vairākas vietas tiem, kuri vēlas palasīt turpat bibliotēkā. Izveidots grafiks 1.-3. klasēm Klusajai lasīšanai. Tās laikā skolēni reizi nedēļā garajā starpbrīdī bibliotēkā lasa pašu izvēlētu grāmatiņu, trenējot savu lasītprasmi.

Bibliotēkas (4.- 9. kl.) darba laiks:

 

darba dienās no plkst. 8.00 – 16.30

Slēgts no plkst. 12.30 – 13.00

Telefons: 67933591

(bibliotekāre Eva Feldmane)

4.-9. klašu bibliotēka atrodas Mazcenu alejas 3 ēkas 3. stāvā, 307. telpā

4.-9. klašu bibliotēkā  pieejama plašāka lasītavas telpa skolēnu  ērtībām un labsajūtai. Iespēja izvēlēties grāmatas lasīšanai mājās, lasītavā, veikt mācību projektu darbus, izmantojot datoru apmeklētājiem un citu biroja tehniku.

Abās bibliotēkās pieejama uzziņu un periodiskā literatūra

Gadījumos, ja valstī noteikti epidemioloģiskās drošības noteikumi, par sev nepieciešamās literatūras pieejamību, saņemšanu un nodošanu varat interesēties, zvanot uz skolas bibliotēkas telefona nr. 67933591

 

Laipni gaidīti !

Jaunmārupes pamatskolas bibliotēkas darbība
2023./2024. mācību gads

Mērķis:

Pilnveidot, organizēt, plānot, attīstīt skolas bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu fondu komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju, atbilstoši Valsts vispārējās pamatskolas izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un nodrošinātu skolas īstenojamo vispārējās pamatskolas  izglītības programmu realizāciju. Atbalstīt jauno kompetenču izglītības ieviešanu mācību procesā, nodrošināt izglītojamos un pedagogus ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem un materiāliem. Skolas bibliotēka – atbalsts pilnveidotajā mācību saturā

Galvenie uzdevumi:

 1. Lasītprasmes veicināšana un pilnveidošana, izmantojot dažādas metodes un veidus ( drāma, pulciņi, ārpus klases lasīšana, projekti, akcijas )
 2. Veicināt izglītojamo un pedagoģiskā personāla interesi par lasīšanu, izglītošanās un personības pilnveides procesu, izmantojot bibliotēkas sniegtās iespējas
 3. Kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšana izglītojamiem un skolas personālam
 4. Profesionālas bibliotēku informācijas sistēmas pilnvērtīga lietošana – Bis Skolu Alise. Mācību fonda un pamatfonda uzskaite, izsniegšana, saņemšana, literatūras norakstīšana u.c. BIS Skolu Alise programmā

Piedāvātās iespējas:

 • Labiekārtotas  bibliotēkas telpas, atbilstoši noteiktajām prasībām. Abonements daiļliteratūrai, pedagoģiskajai, metodiskajai literatūrai, lasītavas, atpūtas zona
 • Biroja tehnikas pieejamība mācību procesa realizēšanai, informācijas ieguvei – printeri, kopētāji, datori, laminēšanas, grāmatu apvākošanas, papīra griešanas, iesiešanas  ierīces
 • Ievākotas mācību grāmatas skolēniem
 • Piekļuve mācību literatūrai, daiļliteratūrai, uzziņu, nozaru literatūrai, periodiskajiem izdevumiem, elektroniskajiem katalogiem, datubāzēm, internetam un elektroniskās informācijas resursiem
 • Iespēja ik gadu piedalīties LNB lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu Žūrija visām klašu grupām.  1.-3. klasēm  BŽ grāmatu komplekti tiek nodrošināti un izsniegti lasīšanai klasēs.  Viktorīnas organizēšana janvārī, balvu izsniegšana labākajiem lasītājiem
 • 1.-3.klašu skolēnu ekskursijas uz bibliotēku, iepazīšanās ar bibliotēkas lietošanas kārtību
 • 4. klašu skolēnu ekskursijas uz bibliotēku, iepazīšanās ar bibliotēkas lietošanas kārtību
 • Klusās lasīšanas stunda 1.-3. klasēm pēc grafika, 1.-3. klašu un 4.-9. klašu bibliotēkās visu mācību gadu
 • Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”
 • Skaļās lasīšanas sacensības 1.-3. klasēm ( sadarbībā ar pedagogiem, logopēdiem, mācību pārzini )
 • Mācību stundas bibliotēkā, sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem, saskaņojot norises laiku, vietu un stundas tematiku  ar bibliotekārēm
 • Bibliotekārās stundas 4. -9. klašu skolēniem klasēs vai 4.-9. klašu bibliotēkas lasītavā- skolas bibliotēkas lietošanas kārtība,  noteikumi, iespējas, bibliotekāra profesija u.c.
 • Karjeras nedēļas ietvaros :  profesija – bibliotekārs ( stunda par informācijas avotiem bibliotēkā, darbs ar enciklopēdijām)
 • Preses izdevumi pedagogiem un skolēniem bibliotēkas lasītavā.
 • Teātra pulciņš 1.-2. klasēm, Grāmatnieku pulciņš 3. klasēm

“Labas grāmatas, tāpat kā labi draugi, ir grūti atrodamas, bet nekad nepievils un ar tām var labi pavadīt laiku”

Gulliforda

“Lasīt grāmatu ir tas pats, kas doties ceļojumā”

Izstādes lasītavās 2023./2024.m.g.

Septembris 2023

 • Pa vienam mēs skaņa, kopā – spēks!
 • Pastāvīga izstāde-Mans dzejolis. Darbinieku dzejoļu krājumi
 • Miķeļdiena

 

Oktobris 2023

 • Valsts valodas diena
 • Iepazīsti sēnes!
 • Pastāvīga literatūras izstāde- Lasītājs iesaka lasītājam

 

Novembris 2023

 • Mārtiņdiena
 • Ojāram Vācietim  90
 • Novembris – Latvijas svētku mēnesis

 

Decembris 2023

 • Rokdarbu krāsainā pasaule
 • Ziemas saulgrieži
 • Latvijas daba ziemā

* Iespējamas neplānotās izstādes dažādu aktuālu notikumu atspoguļošanai

* Tematisko izstāžu secība vai atspoguļošanas laiki var tikt mainīti dažādu ietekmējošu apstākļu dēļ

Janvāris 2024

 • Gada dzīvnieks, putns, kukainis, augs Latvijā 2024. Pastāvīga izstāde
 • gada barikāžu aizstāvju piemiņas diena
 • Spilgtākie pasaules notikumi 2023. gadā

 

Februāris 2024

 • Sveču diena
 • Komponistam Emīlam Melngailim 150
 • Margaritai Stārastei 110

 

Marts 2024

 • Sporta pasaulē
 • Vilim Plūdonim  150
 • Triju Zvaigžņu ordenim  100

 

Aprīlis 2024

 • Jokojam!
 • Starptautiskā bērnu grāmatu diena
 • Lieldienu ticējumi un paražas

 

Maijs 2024

 • maijs – Mātes diena
 • Matemātiķim, pedagogam Jānim Mencim  110
 • Rakstniecei Mārai Cielēnai  70

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas

BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJAS 2023. GADA GRĀMATU KOLEKCIJA

5+

 • Anete Melece. Pazudušais miedziņš. Rīga: Liels un mazs, 2022.
 • Aivars Neibarts. ŅAUdiena.rrr. Rīga: Latvijas mediji, 2022.
 • Ieva Samauska. Soliņš un Miskaste. Rīga: Pētergailis, 2022.
 • Anna Oņihimovska. Klimpas kungs un burinieks. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.
 • Rosio Bonilja. Kaimiņi. Rīga: Latvijas Mediji, 2023.

 

9+

 

 • Ruta Svaža. Pelesdēls Gudrinieks. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
 • Vitalija Maksvīte. Bete un lidojošā dzimšanas dienas dāvana. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
 • Daina Tabūna. Lasis Stasis un Atlasijas okeāns. Rīga: Liels un mazs, 2022.
 • Gaja Guna Ekle. Brālis, kas nebija vajadzīgs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.
 • Trīnu Lāna. Skeleta Juhana gaitas. Rīga: Liels un mazs, 2022.

11+

 

 • En den dīno šoko loko tīno. Rīga: Liels un mazs, 2023.
 • Žans Klods Murlevā. Upe, kas tek atpakaļ. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
 • Dzintars Tilaks. Zlatas ceļš. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022
 • Rēli Rēnausa. Kā mans tētis atrada sev sievu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2023.
 • Aino Pervika. Burmemme. Rīga: Liels un mazs, 2022.

 

15+

 

 • Igne Zarambaite. Melndzelmji. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
 • Silēna Edgāra, Pols Beorns. Mūru dāma. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
 • Jennija Jēgerfelde. Mana kolosālā dzīve. Rīga: Latvijas Mediji, 2022.
 • Mavils. Kinderlande, Rīga: Liels un mazs, 2022.
 • Toms Deimonds Barvidis. Zaļā dzīle. Rīga: Dienas Grāmata, 2022.

 

Vecāku žūrija

 

 • Delfīne de Vigāna. Bērni ir karaļi. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2022.
 • Kristīne Ilziņa. Es neliecināšu pret jums. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
 • Virdžīnija Grimaldi. Laiks atkal iedegt zvaigznes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2022.
 • Monika Kompaņīkova. Piektā laiva. Rīga: Pētergailis, 2022.

Tematiskās izstādes

 • Jauno iegādāto grāmatu izstādes skolēniem, pedagogiem (daiļliteratūra, pedagoģiskā, metodiskā literatūra)
 • Izstāde – projekts 4. klasēm “Mana sapņu bibliotēka” veltīta starptautiskajai skolu bibliotēku dienai.
 • Izstādes, veltītas rakstnieku, dzejnieku, ievērojamu sabiedrisko darbinieku jubilejām un atceres dienām.
 • Izstādes, kas atspoguļo valsts un gadskārtu svinamās dienas.
 • Izstādes, veltītas aktuālu, nozīmīgu procesu un notikumu atspoguļošanai Latvijā un pasaulē.

Ekskursijas, bibliotekārās stundas

 • 1. klašu audzēkņu iepazīstināšana ar 1.–3. klašu bibliotēku mācību gada sākumā (noteikumi, lietošanas kārtība, iespējas u.c.)
 • 4. klašu audzēkņu iepazīstināšana ar 4.–9. klašu bibliotēku mācību gada sākumā (noteikumi, lietošanas kārtība, iespējas u.c.)
 • Līdzdalība un informatīvs atbalsts pedagogu organizētajās tematiskajās ekskursijās izglītojamajiem uz Cenu tīreļa “Purva takām”
 • 9. klašu absolventu informēšana bibliotekārajās stundās par Bibliotēkas lietošanas kārtības ievērošanu absolventiem

Skolas darbinieku dzejoļu krājumi

 

Dzejas dienu ietvaros tapuši divi dzejoļu krājumi, kuru autori bijuši gan mūsu skolas  pedagogi, gan citi skolas darbinieki, kuri vēlējās izpaust savu pasaules redzējumu dzejas vārdos.  Skolas 15. jubilejas gadā tapa krājums “Kad vārdi paceļ domas”, tam sekoja vēl viens dzejas apkopojums  “Un domas kā zari vijas”. Grāmatas papīra formātā apskatāmas abās skolas bibliotēkās.

Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem

 • Atbalsts mācību priekšmetu stundu organizēšanai skolas bibliotēkā. Dalība mācību stundās pēc priekšmetu skolotāju pieprasījuma.
 • Skatuves runas konkurss “Zvirbulis”
 • Klusās lasīšanas projekta īstenošana 1.-3. klasēm
 • Skaļās lasīšanas sacensību organizēšana 1.-3. klasēm
 • Atbalsts Skaļās lasīšanas projektam 5.-6. klasēm
 • Aktīva ikgadēja dalība LNB “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” organizētajā lasīšanas veicināšanas  programmā
 • Sadarbība ar skolas logopēdiem, metodiskajām apvienībām

Sadarbība ar citām kultūras un izglītības iestādēm

 • Sadarbība ar Salaspils Centrālo bibliotēku, Mārupes novada Mazcenu bibliotēku, Mārupes izglītības Iestāžu bibliotēkām,  Latvijas Nacionālo bibliotēku, ar Pierīgas bibliotēku metodisko apvienību

Gadagrāmata

 • No skolas dibināšanas brīža tiek veidota skolas gadagrāmata, kurā atspoguļojas visi notikumi Jaunmārupes pamatskolā
 • Gadagrāmatas līdz 2016./2017. mācību gadam pieejamas tikai papīra formātā un apskatāmas 4.-9. klašu bibliotēkā
 • Gadagrāmatas no 2017./2018. mācību gadam pieejamas gan digitāli , gan papīra formātā un apskatāmas abās bibliotēkās