Bibliotēka

“Labas grāmatas, tāpat kā labi draugi, ir grūti atrodamas, bet nekad nepievils un ar tām var labi pavadīt laiku”

Gulliforda

“Lasīt grāmatu ir tas pats, kas doties ceļojumā”

Drošības noteikumi skolas bibliotēku apmeklētājiem Covid izplatības ierobežošanai:

 

 1. Nomazgā vai dezinficē rokas pirms bibliotēkas apmeklējuma!
 2. Ienākot bibliotēkā, dodies pie bibliotekāra reģistrēt savu vārdu, uzvārdu un klasi.
 3. Ievēro 2 m distanci no citu klašu grupu bibliotēkas apmeklētājiem!
 4. Bibliotēkas telpās vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk kā 8 apmeklētāji 4.-9. klašu bibliotēkā un 4 apmeklētāji 1.-3. klašu bibliotēkā.

Aktualitātes

Esiet sveicināti jaunajā 2020./2021. mācību gadā! Priecāsimies atkal redzēt savus lasītājus skolas bibliotēkās!

 

Šogad izmaiņas – mazo klašu (1.-3.kl.) bibliotēka pārcēlusies uz citu telpu. Tā atrodas Mazcenu alejas 4a foajē, 1. stāvā, blakus ēdināšanas zālei.

 • Esam saņēmuši jaunās Bērnu, Jauniešu un Vecāku Žūrijas 2020. grāmatas. Grāmatu komplekti lasīšanai izsniegti 1.-4. klasēm.
 • 4.-9. klašu un Vecāku BŽ grāmatas pieejamas bibliotēkā jaunajā korpusā. Pagājušajā mācību gadā, piedaloties BŽ 2019., Jaunmārupes pamatskola iesaistījusi vēl lielāku lasītāju/dalībnieku skaitu kā iepriekšējos gados – piedalījās 360 skolēni. Aicinām arī šogad tik pat aktīvi iesaistīties visus lasītājus!
 • Balsošanas iespēja par izlasītajām BŽ grāmatām vietnē www.lasamkoks.lv , ar skolai piešķirto balsošanas kodu HGLVR
 • 4.-9. klašu bibliotēkā pielāgota plašāka lasītavas telpa skolēniem- lasītāju ērtībām un labsajūtai. Iespēja izvēlēties grāmatas lasīšanai  lasītavā, mājās, veikt mācību projektu darbus, izmantojot datoru apmeklētājiem.
 • Laipni gaidīti skolas bibliotēkās, ievērojot noteiktās higiēnas un distancēšanās prasības.

 

Skolas darbinieku dzejoļu krājums “Kad vārdi paceļ domas…”

Literatūras izstādes lasītavā 2020./2021. mācību gadā

4. – 9. klašu bibliotēkas lasītavā apskatāmas literatūras izstādes:

Septembris / Oktobris

 • Tūkstošiem zvaigžņu debesīs spīd…
 • RAINIM (Jānim Pliekšānam) – 155
 • SUDRABU EDŽUM (Moricam Eduardam Zilberam) – 160
 • Mans DZEJOLIS

 

Novembris

 • Ar mīlestību- LATVIJAI! Dažādu autoru dzeja, veltīta Latvijai
 • Kad vārdi paceļ domas…Skolas darbinieku dzejoļu krājums
 • Markam Tvenam- 185
 • Publiskās runas. Prezentēšanas prasmes
 • Kas ir arhitektūra

 

Decembris

 • Skolas darbinieku dzejoļu krājums. Kad vārdi paceļ domas…
 • Senlatviešu Ziemassvētku tradīcijas
 • Decembra jubilāri-rakstnieki Latvijā un pasaulē (Ž. Grīva, R. Ezera, Z. Ērgle, Dž.R. Kiplings)

Skolas bibliotēkas darbības prioritātes

 • Atbalstīt skolas īstenoto kompetenču pieeju izglītībā.
 • Izglītojamo un pedagoģisko darbinieku bibliotekārā, informatīvā apkalpošana, veicinot kvalitatīvu izglītības satura apgūšanu.
 • Attīstīt bērnā paradumu un prieku lasīt, mācīties, pilnveidoties. Piedāvāt iespējas izmantot informāciju, kura veicina radošas pieredzes attīstīšanu, izpratnes veidošanu.
 • Organizēt tematiskās literatūras izstādes, pasākumus, kas veicina piederības apziņu savai kultūrai, savai zemei, sadarbībā ar pedagogiem.
 • Mūsdienīga lasītāju apkalpošana, izmantojot profesionālu  bibliotēku informācijas sistēmu BIS Skolu Alise

Skolas bibliotēkas darbības mērķis

Līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām.

Tematiskās izstādes

 • Jauno iegādāto grāmatu izstādes skolēniem, pedagogiem (daiļliteratūra, pedagoģiskā, metodiskā literatūra)
 • Izstāde – projekts 4. klasēm “Mana sapņu bibliotēka” veltīta starptautiskajai skolu bibliotēku dienai.
 • Izstādes, veltītas rakstnieku, dzejnieku, ievērojamu sabiedrisko darbinieku jubilejām un atceres dienām.
 • Izstādes, kas atspoguļo valsts un gadskārtu svinamās dienas.
 • Izstādes, veltītas aktuālu, nozīmīgu procesu un notikumu atspoguļošanai Latvijā un pasaulē.

Ekskursijas, bibliotekārās stundas

 • Pirmsskolas grupu audzēkņu iepazīstināšana ar skolas bibliotēku.
 • 1. klašu audzēkņu iepazīstināšana ar 1.–3. klašu bibliotēku mācību gada sākumā (noteikumi, lietošanas kārtība, iespējas u.c.)
 • 4. klašu audzēkņu iepazīstināšana ar 4.–9. klašu bibliotēku mācību gada sākumā (noteikumi, lietošanas kārtība, iespējas u.c.)
 • Grāmatzīmju veidošana un izstāde 1. klasēm
 • Līdzdalība un informatīvs atbalsts pedagogu organizētajās tematiskajās ekskursijās izglītojamajiem uz Cenu tīreļa “Purva takām”.

Sadarbība ar priekšmetu skolotājiem

 • Atbalsts mācību priekšmetu stundu organizēšanai skolas bibliotēkā. Dalība mācību stundās pēc priekšmetu skolotāju pieprasījuma.
 • Skatuves runas konkurss pirmsskolā “Zvirbulis”. 1.-9. klasēm organizēšana skolā
 • Klusās lasīšanas projekta īstenošana 1.-3. klasēm
 • Skaļās lasīšanas sacensību organizēšana 1.-3. klasēm
 • Atbalsts Skaļās lasīšanas projektam 5.-6. klasēm
 • Aktīva ikgadēja dalība LNB “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” organizētajā lasīšanas veicināšanas  programmā
 • Sadarbība ar skolas logopēdiem, metodiskajām apvienībām

Sadarbība ar citām kultūras un izglītības iestādēm

 • Sadarbība ar Salaspils Centrālo bibliotēku, Mārupes novada Mazcenu bibliotēku, Mārupes izglītības Iestāžu bibliotēkām,  Latvijas Nacionālo bibliotēku, ar Pierīgas bibliotēku metodisko apvienību

Gadagrāmata

 • No skolas dibināšanas brīža tiek veidota skolas gadagrāmata, kurā atspoguļojas visi notikumi Jaunmārupes pamatskolā
 • Gadagrāmatas līdz 2016./2017. mācību gadam pieejamas tikai papīra formātā un apskatāmas 4.-9. klašu bibliotēkā
 • Gadagrāmatas no 2017./2018. mācību gadam pieejamas gan digitāli , gan papīra formātā un apskatāmas abās bibliotēkās

Laipni aicināti skolas bibliotēkās:

 

 • 1.-3. klašu bibliotēka – Mazcenu aleja 4a  (bibliotekāre Zinaida  Spāde)

 • 4.-9. klašu bibliotēka – Mazcenu aleja 3  (bibliotekāre Eva Feldmane)

 

Tel. 67933591