Pedagogu konkurētspēja

Ieguldījums tavā nākotnē!

ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Projekta identifikācijas Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001.

 

Eiropas Sociālā fonda projekta „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmās optimizācijas apstākļos” īstenošana Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem, tai skaitā profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem, kuri strādā izglītības iestādē, piedalās izglītības programmas īstenošanā un pēc izglītības sistēmas optimizācijas nonāk jaunos darba apstākļos izglītības iestādē vai var zaudēt darbu izglītības iestādē.

 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, īstenojot atbalsta pasākumus vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju; zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, t. sk. nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.

 

1.aktivitāte – atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.

2.aktivitāte
 – atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.


3.aktivitāte

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanas un tālākas attīstības mērķis ir veicināt izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošināt nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā izmanto 2004.-2006.gada plānošanas perioda nacionālās programmas projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” rezultātā izveidoto Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeli.

 

Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeļa izveide balstīta  2006.gada Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības iestrādēs un pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas aprobācijā (iesaistītas 193 izglītības iestādēs) ESF projekta  „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” (2006 – 2008) ietvaros.

 

Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelis savstarpējā mijiedarbībā un mērķtiecīgā virzībā apvieno trīs sistēmas:

 

  • pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmu,
  • pedagogu tālākizglītības sistēmu,
  • pedagogu darba samaksas sistēmu.

 

Pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelis dod iespēju izveidot pedagogu profesionālās izaugsmes sistēmu, kas:

 

  • nodrošina pedagoģiskā darba refleksiju un pedagogu pašpilnveides potenciālu personiskajā, profesionālajā un sociālajā jomā;
  • veicina nepārtrauktu un mērķtiecīgu pedagoģiskās kompetences attīstību visā profesionālāskarjeras laikā.

 

Projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (2009 – 2012) darbība aptver daudzveidīgus pasākumus, kas  nodrošinātu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tās tālāku attīstību, uzsverot ikviena pedagoga patstāvīgu profesionālo kompetenču pilnveidi un profesionālas karjeras izaugsmes iespējas, palielinot pedagoga atbildību par mācību un audzināšanas darba rezultātiem un periodiski novērtējot pedagoga profesionālās darbības kvalitāti.

Lasīt vairāk...

 

Projekta materiāli skatāmi:

 

Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv

 

Projekta mājas lapā www.pedagogiem.gov.lv

 

Ņemot vērā dalību Eiropas Sociālā fonda projektā „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” izveidota pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija šādā sastāvā:

 

Iveta Timule – Jaunmārupes sākumskolas direktore

 

Anita Līdaka – Jaunmārupes sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā

 

Laura Buravcova – Jaunmārupes sākumskolas informātikas skolotāja