MĀCĪBU LITERATŪRA

VISAS MĀCĪBU GRĀMATAS UN DARBA BURTNĪCAS nodrošina valsts un pašvaldība!

Jaunmārupes pamatskolas  pamatizglītības programmas (kods – 21011111)

MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTS 2021. – 2022. gadam

1.klase

1.1. G. Andersone u.c. Latviešu valoda 1. klasei. Pirmā daļa. Raibu raibā pasaule.. Zvaigzne ABC.
1.2. G. Andersone u.c. Latviešu valoda 1. klasei. Otrā daļa. Raibu raibā pasaule.. Zvaigzne ABC.
1.3. G. Andersone u.c. Latviešu valodas burtnīca 1, 1. klasei. Raibu raibā pasaule. Zvaigzne ABC.
1.4 G. Andersone u.c Latviešu valodas burtnīca 2, 1. klasei. Raibu raibā pasaule. Zvaigzne ABC.
1.5. Krastiņa E. u.c. Matemātika 1. klasei. Pirmā daļa. Raibu raibā pasaule. Zvaigzne ABC.
1.6. Krastiņa E. u.c. Matemātika 1. klasei. Otrā daļa. Raibu raibā pasaule. Zvaigzne ABC.
1.7. Krastiņa E. u.c. Matemātikas burtnīca 1, 1. klasei. Raibu raibā pasaule. Zvaigzne ABC.
1.8. Krastiņa E. u.c. Matemātikas burtnīca 2, 1. klasei. Raibu raibā pasaule. Zvaigzne ABC.
1.9. G.Ansones red. Dabaszinības 1. klasei. Lielvārds.
1.10. Z. Jonušaite Dabaszinības 1. klasei, Mācību burtnīca. Lielvārds.
1.11. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzika 1.klasei. Zvaigzne ABC.
1.12. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzikas burtnīca 1.klasei. Zvaigzne ABC.
1.13. Cheryl Palin Bright Ideas 1, Class Book, Oxford University Press.
1.14. Tamzin Thompson Bright Ideas 1, Activity Book. Oxford University Press.

2.klase

1.1. Z.Anspoka Latviešu valoda 2. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.2. Z.Anspoka Latviešu valoda 2. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.3. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 2. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.4. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 2. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.5. G.Ansones red. Dabaszinības 2. klasei. Lielvārds.
1.6. G.Ansones red. Dabaszinības 2. klasei. Mācību burtnīca. Lielvārds.
1.7. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzika 2. klasei. Zvaigzne ABC.
1.8. Charrinton Mary Bright Ideas 2, Class Book, Oxford University Press.
1.9. Charrinton Mary Bright Ideas 2, Activity Book, Oxford University Press.

3.klase

1.1. Z.Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.2. Z.Anspoka Latviešu valoda 3. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.3. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei. Pirmā daļa. Lielvārds.
1.4. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei. Otrā daļa. Lielvārds.
1.5. I.Helmane, A. Dāvīda Matemātika 3. klasei. Darba lapas. Lielvārds.
1.6. G.Ansone Dabaszinības 3. klasei. Lielvārds.
1.7. Z.Jonušaite Dabaszinības 3.klasei. Darba burtnīca. Lielvārds.
1.8. I.Vilkārse, I.Čerpinska Mūzika 3.klasei. Zvaigzne ABC.
1.9. * I.Gaile Kristīgā mācība. 3. klasei. Zvaigzne ABC.
1.10. * I.Gaile Kristīgā mācība. Darba burtnīca 3. klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. Cheryl Palin Bright Ideas 3, Class Book, Oxford University Press.
1.12. Charrinton Mary Bright Ideas 3, Activity Book, Oxford University Press.
1.13. J.Alberti, G.Kopp, S.Büttner Planetino 1 Kurshbuch. Max Hueber Verlag.
1.14. J.Alberti, G.Kopp, S.Büttner Planetino 1 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.

 

* izsniegšanai kabinetā tikai 2021./2022.mācību gadam

4.klase

1.1. * G.Andersone, M. Filatova, Ā. Ptičkina Zīle. Valodas gudrību grāmata 4. klasei. Zvaigzne ABC.
1.2. G.Sālījuma, V.Valtere Literatūra 4. klasei. Zvaigzne ABC.
1.3. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 4. klasei.. Zvaigzne ABC.
1.4. I.Vilks, G. Ansone, M.Gribuste Dabaszinības 4. klasei. Lielvārds.
1.5. V. Purēns Sociālās zinības un vēsture 4. klasei. RaKa.
1.6. I.Vasmanis, I. Vilkārse Mūzika 4. klasei. Zvaigzne ABC.
1.7. Cheryl Palin Bright Ideas 4, Class Book, Oxford University Press.
1.8. Charrinton Mary Bright Ideas 4, Activity Book, Oxford University Press.
1.9. M.Puzaite, L.Šerniene Шаг за шагом – 1. RaKa.
1.10. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 1 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.11. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 1 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.

 

* izsniegšanai kabinetā

5.klase

1.1. V.Veckāgana Latviešu valoda 5. klasei. Lielvārds.
1.2. S.Ābola, I. Zemīte Literatūra 5. klasei 1. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.3. S.Ābola, I. Zemīte Literatūra 5. klasei 2. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 5. klasei. Zvaigzne ABC.
1.5. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 5. klasei. Lielvārds.
1.6. I.Vasmanis Mūzika 5. klasei. Zvaigzne ABC.
1.7. T.Falla, , P.A.Davies Solutions Elementary Third Edition Student’s Book. Oxford University Press.
1.8. T.Falla, P.A.Davies Solutions Elementary Third Edition Workbook. Oxford University Press.
1.9. M.Puzaite, L.Šerniene Шаг за шагом – 1. RaKa.
1.10. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 2 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.11. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 2 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.12. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 5.klasei. Zvaigzne ABC.
1.13. * S.Kazaka, D.Moroza Mājturība un tehnoloģijas 5.klase A un B daļas. RaKa
1.14. * J.Avotiņš Mājturība un tehnoloģijas 5. klase B daļa: koka un metāla tehnoloģijas. RaKa.

 

* izsniegšanai kabinetā

6.klase

1.1. V.Veckāgana Latviešu valoda 6. klasei. Lielvārds.
1.2. I.Strēle Literatūra 6. klasei 1. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.3. I.Strēle Literatūra 6. klasei 2. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. J.Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika 6. klasei. Zvaigzne ABC.
1.5. I.Vilks, R.Gribuste, S.Vilciņa Dabaszinības 6. klasei. Lielvārds.
1.6. I.Grauzdiņa, I.Vismanis Mūzika 6. klasei. Zvaigzne ABC.
1.7. G.Andersone Sociālās zinības 6.klasei 1.darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.8. G.Andersone Sociālās zinības 6.klasei 2.darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.9. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 1. Zvaigzne ABC.
1.10. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 1. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.11. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 1. Zvaigzne ABC.
1.12. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 1. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.13. T.Falla, P.A.Davies Solutions Elementary Student’s Book. Oxford University Press.
1.14. T.Falla, P.A.Davies Solutions Elementary Workbook. Oxford University Press.
1.15. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 6. klasei. Zvaigzne ABC.
1.16. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 6. klasei Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.17. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 3 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.18. G.Kopp, S.Büttner, J.Alberti Planetino 3 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.19. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 6.klasei. Zvaigzne ABC.
1.20. * S.Kazaka, D.Moroza Mājturība un tehnoloģijas 6.klase A un B daļas. RaKa.
1.21. * J.Avotiņš Mājturība un tehnoloģijas 6. klase B daļa: koka un metāla tehnoloģijas. RaKa.

 

* izsniegšanai kabinetā

7.klase

1.1. V.Veckāgana Latviešu valoda 7. klasei. Lielvārds.
1.2. D.Štokmane Literatūra 7. klasei 1. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.3. D.Štokmane Literatūra 7. klasei 2. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. I.Lude Matemātika 7. klasei. Pētergailis.
1.5. S.Januma Uzdevumu krājums matemātikā 7. klasei 1. daļa. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.6. S.Januma Uzdevumu krājums matemātikā 7. klasei 2. daļa. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.7. L. Sausiņa Bioloģija 7. klasei. Zvaigzne ABC.
1.8. I.Grauzdiņa, I.Vasmanis Mūzika 7. klasei. Zvaigzne ABC.
1.9. V. Purēns Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei. RaKa
1.10. D. Markota, G. Šustere Ģeogrāfija 7. klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. D. Markota, G. Šustere Ģeogrāfija 7. klasei. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.12. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Third Edition Student’s Book. Oxford University Press.
1.13. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Third Edition Workbook. Oxford University Press.
1.14. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 7. klasei. Zvaigzne ABC.
1.15. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.1 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.16. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.1 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.17. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 7.klasei. Zvaigzne ABC.
1.18. * S.Kazaka, D.Moroza Mājturība un tehnoloģijas 7.klase A un B daļas. RaKa.
1.19. * J.Avotiņš Mājturība un tehnoloģijas 7. klase B daļa: koka un metāla tehnoloģijas. RaKa.

 

* izsniegšanai kabinetā

8.klase

1.1. * V.Veckāgana Latviešu valoda 8. klasei. Lielvārds.
1.2. * I.Karpenko Literatūra 8. klasei 1.grāmata. Zvaigzne ABC.
1.3. * I.Karpenko Literatūra 8. klasei 2.grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. * I.Lude Matemātika 8. klasei. Pētergailis.
1.5. S.Januma Uzdevumu krājums matemātikā 8. klasei. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.6. * Ē.Nagle, R.Gribuste Bioloģija 8.klasei. Lielvārds.
1.7. * I.Grauzdiņa, I.Vismanis Mūzika 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.8. * S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 3. Zvaigzne ABC.
1.9. * S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 3. Zvaigzne ABC.
1.10. * I.Druva-Druvaskalne Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.11. * M.Drille Ķīmija 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.12. J. Kuklis Ķīmijas darba burtnīca 8. klasei. Zvaigzne ABC
1.13. A.Sakse. Tabulas un aprēķini ķīmijā 8.-12. klasei. Lielvārds. (klasē)
1.14. * I.Vilks Fizika 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.15. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Third Edition Student’s Book. Oxford University Press.
1.16. T.Falla, P.A.Davies Solutions Pre-Intermediate Third Edition Workbook. Oxford University Press
1.17. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 8. klasei. Zvaigzne ABC.
1.18. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.2 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.19. M.Georgiakaki Beste Freunde A2.2 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.20. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 8.klasei. Zvaigzne ABC.

 

* izsniegšanai kabinetā

9.klase

1.1. V.Veckāgana Latviešu valoda 9. klasei. Lielvārds.
1.2. L.Silova Literatūra 9. klasei 1. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.3. L.Silova Literatūra 9. klasei 2. grāmata. Zvaigzne ABC.
1.4. I.France, G. Lāce, E. Slokenberga Matemātika 9. klasei. Lielvārds.
1.5. S.Januma Uzdevumu krājums matemātikā 9. klasei. Zvaigzne ABC. (klasē)
1.6. Ē.Nagle, R.Gribuste Bioloģija 9. klasei. Lielvārds.
1.7. D.Brante, R.Gribuste Bioloģija 9. klasei Darba lapas. Lielvārds.
1.8. G.Andersone, I.Irbīte, A.Pastore, D.Zelmene Sociālās zinības 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.9. I.Grauzdiņa, I.Vismanis Mūzika 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.10. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 4. Zvaigzne ABC.
1.11. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Latvijas vēsture pamatskolai 4. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.12. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 4. Zvaigzne ABC.
1.13. S.Goldmane, A.Kļaviņa, I.Misāne, L.Straube Pasaules vēsture pamatskolai 4. Darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.14. G.Šustere Latvijas ģeogrāfija 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.15. G.Šustere Latvijas ģeogrāfija 9. klasei darba burtnīca. Zvaigzne ABC.
1.16. * M.Drille Ķīmija 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.17. A.Sakse. Tabulas un aprēķini ķīmijā 8.-12. klasei. Lielvārds. (klasē)
1.18. I.Vilks Fizika 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.19. T.Falla, P.A.Davies Solutions Intermediate 2nd Edition Student’s Book. Oxford University Press.
1.20. T.Falla, P.A.Davies Solutions Intermediate 2nd Edition Workbook. Oxford University Press.
1.21. I.Ivanova, J.Pestune, B.Skrindževska Здравствуй, это я! 9. klasei. Zvaigzne ABC.
1.22. M.Georgiakaki Beste Freunde B1.1 Kursbuch. Max Hueber Verlag.
1.23. M.Georgiakaki Beste Freunde B1.1 Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag.
1.24. * M.Kulakova, M.Marksa u.c. Mājturība zēniem un meitenēm 9.klasei. Zvaigzne ABC.

 

* izsniegšanai kabinetā