Dokumenti

Dokumenti

 • Skolas reģistrācijas apliecība
 • Skolas akreditācijas lapa
 • Pamatizglītības programmas akreditācijas lapa
 • Pamatizglītības programmas licence
 • Jaunmārupes pamatskolas nolikums
 • Jaunmārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 • Skolas padomes reglaments
 • Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
 • Kārtība. kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā
 • Kārtība, kādā organizējama projektu darba izstrāde
 • Kārtība, kādā iestādē uzturas vecāki un citas personas
 • Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
 • Jaunmārupes pamatskolas pašnovērtējums ziņojums skolai 2020
 • Jaunmārupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums pirmsskolā 2020

Pamatizglītības programmas

 • Rīkojums par pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāna grozījumu apstiprināšanu un īstenošanu (29.07.2020)
 • Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns 2., 3., 5., 6., 8. un 9. klasēm
 • Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns 1., 4. un 7.klasēm

Kārtība, piesardzības pasākumu īstenošanai

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 2021./2022. mācību gadā

Skolas darbības pārskats 2018./2019.mācību gadā un 2019./2020.mācību gada plāni