Dokumenti

Dokumenti

 • Skolas reģistrācijas apliecība
 • 2022.gada akreditācijas ziņojums par Jaunmārupes pamatskolu
 • Pamatizglītības programmas licence
 • Jaunmārupes pamatskolas nolikums
 • Jaunmārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
 • Skolas padomes reglaments
 • Pedagoģiskās padomes reglaments
 • Skolēnu padomes reglaments
 • Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē
 • Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā
 • Kārtība, kādā iestādē uzturas vecāki un citas personas
 • Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
 • Jaunmārupes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2023

Jaunmārupes pamatskolas attīstības plāns 2022. – 2025.gads

Jaunmārupes pamatskola 2022./2023.mācību gadā realizē:

 • Pamatizglītības programma 21011111, Licence Nr. V_4417, Licencēšanas datums 08.04.2021.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611, Licence Nr. V_4205, Licencēšanas datums 18.01.2021.

Karjeras izglītības dokumenti

 

 Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. – 2025.gadam

JMPS Karjeras izglītības programma 2022./2023. m.g.