Comenius Regio

Comenius projekts „CEĻĀ UZ IEKĻAUJOŠU IZGLĪTĪBU”

PROJEKTS SAŅĒMIS FINANSĒJUMU EIROPAS SAVIENĪBAS MŪŽIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS

 

Š.g. 26.jūlijā Mārupes novada Dome noslēdza līgumu Nr. 2012-1-TR1-COM13-394662 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” (Towards Inclusive Education) īstenošanu. Projekts tiek īstenots mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības ietvaros no 01.08.2012. – 31.07.2014. Projekta vadošais partneris ir no Turcijas – Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü).

Projektā piedalās:

 

  • Mārupes novada Dome
  • Mārupes pamatskola
  • Jaunmārupes sākumskola
  • Dienas centrs „Švarcenieki”
  • Kilis provinces nacionālās izglītības pārvalde (Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
  • Ekrem Cetin pamatskola (Ekrem Çetin İlköğretim ve İş OKulu)
  • Toki pamatskola (Toki İlköğretim Okulu)
  • Kilis speciālā sporta, jauniešu un sporta klubu asociācija (Kilis Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Derneği)

Projekta „Ceļā uz iekļaujošu izglītību” mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona (Turcijā) izglītības iestādēs. Tā ietvaros tiks izzināta sociāli izglītojošā atbalsta sistēma skolēniem, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, un skolēniem ar tādām mācību grūtībām kā disleksija, disgrāfija, diskalkulija. Projekta partneri dalīsies pieredzē un zināšanās par skolu attīstības un stratēģijas plāniem, mācību stundu plāniem un mācību kvalitātes pārraudzības sistēmu. Projektā iesaistīto partneru sadarbības vadmotīvs ir iekļaujošas izglītības labas prakses pārņemšana un izplatīšana. Paredzams, ka dalība projektā uzlabos iesaistīto speciālistu – skolotāju un metodiķu pedagoģiskās prasmes, sniegs jaunas zināšanas didaktiskajās metodēs, dos nepieciešamās zināšanas darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros tiks organizēti semināri, kā arī izstrādāts informatīvs buklets, kurā tiks iekļauti labas prakses piemēri un cita noderīga informācija iekļaujošas izglītības jomā. Paredzam, ka ar tā palīdzību tiks uzrunātas izglītības iestādes, sociālie dienesti un sabiedrība kopumā par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekļaujošajā izglītībā. Projekta ietvaros plānotas 24 mobilitātes no Latvijas uz Turciju un 24 mobilitātes no Turcijas uz Latviju.

Projekta kopējais finansējums ir EUR 26270,00. No Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas līdzekļiem paredzētais kopējais projekta finansējums ir EUR 24 502,50, savukārt Mārupes novada Domes līdzfinansējums – EUR 1767,50.

Par Comenius projektu „Ceļā uz iekļaujošo izglītību”

Projekta „Ceļā uz iekļaujošo izglītību” mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības īstenošanu Mārupes novada un Kilis reģiona (Turcijā) izglītības iestādēs. Projekta ietvaros ir atlasīta, analizēta un apkopota informācija par iekļaujošo izglītību Latvijā un Mārupes novadā un ir sagatavotas tēzes informatīvam bukletam.Sadarbojoties atbalsta personālam, tika sagatavota prezentācija un novadīta lekcija par iekļaujošo izglītību Latvijā latviešu un angļu valodās. Jaunmārupes sākumskolas bibliotekā tika apkopoti materiāli un izveidota izstāde par redzēto, uzzināto projekta gaitā viesojoties Kilis reģiona (Turcijas) mācību iestādēs. Izmantojot Jaunmārupes sākumskolas bibliotekā un internetā pieejamos resursus, ir atlasīti materiāli par Turcijas izglītības sistēmu. Informācija vecākiem, bērniem un citiem interesentiem par projektu ir apkopota divos lielformāta plakātos, kuri ir izvietoti Jaunmārupes sākumskolā un ir aplūkojami decembra mēnesī. Jaunmārupes sākumskolas skolotāja logopēde Z.Šneidere.

Jaunmārupes sākumskola ceļā uz iekļaujošo izglītību

 

Jaunmārupes sākumskola atrodas Mārupes novada Jaunmārupes ciemā. Izglītības iestādē ir apvienota pirmskola ar sākumskolu.  Astoņās pirmsskolas grupas tiek realizēta Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111.  Pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 3 gadu vecuma. Pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 167 bērni. Sākumskolā realizē pamatizglītības 1. posma (1. – 6.klase) izglītības programmu,  kods 11011111. Šo programmu 2013./2014. mācību gadā apgūst  278 izglītojamie.

 

Izglītības iestādē nav akreditētas speciālās izglītības programmas un izveidotas klases bērniem ar speciālām vajadzībām.  Tomēr bērni, kuriem ir mācīšanās traucējumi vai uzvedības un aktivitātes traucējumi, ir iekļauti vispārizglītojošās klasēs. Individuālu pieeju izglītībā Jaunmārupes sākumskolā nodrošina sākumskolas un priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs) ar skolas administrācijas atbalstu. Tiek radīti labvēlīgi apstākļi katra bērna vispusīgai attīstībai, zināšanu un prasmju apguvei. Lai bērns ar speciālām vajadzībām veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā un apgūtu sociālās prasmes, tiek izstrādāts individuālais izglītības plāns, veikta skolēna diagnostika, organizētas individuālas nodarbības pie speciālā pedagoga, logopēda, mācību stundās tiek sniegti atbalsta pasākumi, izstrādāti individuāli mācību uzdevumi, darba lapas.

 

Izglītības psihologa rīcībā ir dažādi resursi mācīšanās traucējumu diagnostikai un bērnu izpētes veikšanai un novērtēšanai – Latvijā standartizēti testi. Izpētes un novērtēšanas noslēgumā vecāki tiek iepazīstināti ar izpētes rezultātiem. Atzinums ir nepieciešams bērna mācīšanās iemaņu izvērtēšanai izglītības iestādē, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu atvieglojumus valsts pārbaudes darbos. Piemēram, šajā mācību gadā  speciālo vajadzību nodrošināšanai atvieglojumus valsts pārbaudes darbos kopā saņem divpadsmit  trešās un sestās klases skolēni. Psihologa atzinums ir nepieciešams arī gadījumos, kad tiek izvērtēta atbilstoša izglītības programma izglītojamiem Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Šajā mācību gadā trīs bērnu vecākiem tika ieteiks konsultēties pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā.

 

Psiholoģiskā izpēte, novērtēšana un konsultācijas visbiežāk tiek realizēta gadījumos, kad vecāki vēlas noskaidrot:

 

•    vai bērns ir gatavs skolai;
•    kāpēc bērnam radušās mācību grūtības;
•    kādu apmācības formu izvēlēties;
•    kāpēc rezultāti mācībās nav atbilstoši bērna spējām;
•    kā vislabāk vēlams organizēt mācību procesu skolā un mājās;
•    kādas ir bērna uztveres, atmiņas, uzmanības un domāšanas īpatnības;
•    kāda ir bērna spēju attīstība salīdzinot ar viņa vienaudžiem;
•    kāpēc bērns bez acīmredzama iemesla izskatās noraizējies;
•    kā mainīt audzināšanas metodes.

 

Jaunmārupes sākumskolā tiek veicināta iekļaujošas izglītības vides veidošana izglītības iestādē un tiek nodrošināts metodisks un konsultatīvs atbalsts vecākiem, kā arī  sadarbība ar ģimenes ārstiem, sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm un sabiedriskām organizācijām.

 

Skolas logopēds un psihologs ir Pierīgas metodisko apvienību vadītāji un organizē izglītojošas nodarbības skolas administrācijai, vecākiem, logopēdiem un psihologiem un citām personām par izglītojamajam ar speciālajām vajadzībām atbilstošas izglītības nodrošināšanas aktualitātēm.

Esam ceļā uz iekļaujošo izglītību

Jaunmārupes sākumskola ir iesaistījusies Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības projektā (“Ceļā uz iekļaujošu izglītību” („Towards Inclusive Education”).

 

Individuāla pieeja katram skolēnam ir svarīgs nosacījums kvalitatīvas iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, paredzot izglītošanās iespējas arī tiem bērniem, kuriem vispārpieņemtie attīstības veicināšanas paņēmieni ir izrādījušies mazāk efektīvi.

 

Individuālu pieeju izglītībā Jaunmārupes sākumskolā nodrošina sākumskolas un priekšmetu skolotāji, atbalsta personāls (speciālais pedagogs, logopēds, izglītības psihologs) ar skolas administrācijas atbalstu. Tiek radīti labvēlīgi apstākļi katra bērna vispusīgai attīstībai, zināšanu un prasmju apguvei. Lai bērns ar speciālām vajadzībām veiksmīgāk iekļautos izglītības procesā un apgūtu sociālās prasmes, tiek iztrādāts individuālais izglītības plāns. Savukārt, lai rūpētos par pedagoģisko darbinieku profesionālo kapacitāti, psiholoģisko labklājību, mazinātu profesionālo izdegšanu un rastu jaunas sadarbības formas ar skolēnu vecākiem, skolā tika organizētas supervīzijas.

 

Jaunmārupes sākumskolas administrācijai un skolotājiem skolas psiholoģes Ilonas Laizānes vadībā janvāra beigās radās iespēja sadarboties ar pasaules līmeņa psihoterapeitiem. Pirmdien, 20.janvārī, Jaunmārupes sākumskolā skolas psiholoģe Ilona Laizāne vadīja supervīziju skolas administrācijai un skolotājiem par to, kā meklēt labākas attiecību formas un mijiedarbību stilus sadarbībā ar ģimenēm, kurās ir bērns ar speciālām vajadzībām. Supervīzija ir metode – process, ar kuras palīdzību iespējams panākt pozitīvas izmaiņas cilvēku attieksmē un uzvedībā. Sistēmiskās psihoterapijas tradīcijās tika izmantota reflektējošā komanda, kuras darbā iesaistījās eksperti: Michael Grabbe, Veinheimas ģimenes institūta psihoterapeits no Vācijas, Baltijas sistēmiskās apmācības vadītāji Ilona un Gatis Buši, kas ir Latvijā pazīstami psihoterapeiti, kā arī ģimenes sistēmiskās psihoterapijas psihoterapeiti, kas šobrīd Latvijā apgūst šo metodi.

 

Apkopojot supervīzijas dalībnieku atziņas par ieguvumiem paplašinātā supervīzijā, kā galveno var minēt, ka analizējot katru individuālu gadījumu, īpaši, ja ģimenē ir bērns ar speciālām vajadzībā, ir svarīgi ievērot dažādu iespējamo faktoru mijiedarbību. Turklāt dzirdētie dažādie viedokļi ļauj labāk izprast konkrētu problēmu un sniegt profesionālu palīdzību. Savukārt viesis no Vācijas Michael Grabbe un Latvijas kolēģi veltīja daudz labu vārdu Jaunmārupes sākumskolas administrācijai, skolotājiem un skolas psihologam par sirsnīgo sagaidīšanu un uzņemšanu skolā, kā arī par gatavību iesaistīties sarežģītu problēmu risināšanā.

 

Ilona Laizāne, Jaunmārupes sākumskolas psihologs

 

Par publikācijas saturu ir atbildīga Jaunmārupes sākumskola un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūra viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.