Šajā mācību gadā mūsu skolas sākumskolas pedagogi noklausījās Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursu – Latviešu valodas apguve mācību procesā sākumskolā. Programma tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumiem Nr. 662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”. Tika apskatītas noderīgas tēmas – skolēnu runas un saziņas prasmes pilnveide ikdienas darbā, lasītprasmes veicināšana skolā, kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana latviešu valodas mācībās pamatizglītībā, skolēnu sasniegumu vērtēšana latviešu valodas un literatūras stundās, bilingvāls pedagoģiskais process sākumskolā. Piedāvātais mācību materiāls un praktiskais darbs grupās, dažādās mācību metodes, palīdzēs pedagogiem vēl kvalitatīvāk vadīt mācību procesu un iekļaut cittautiešu bērnus skolas vidē. Lai gan nodarbības notika pēc darba līdz vēlam vakaram un skolēnu brīvlaikā, pedagogi ir gandarīti par iegūto. Noslēgumā visi 19 kursu dalībnieki saņēma tālākizglītības apliecības.

Sagatavoja direktores vietniece: Anita Līdaka