Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka balstoties uz  Comenius skolu partnerību centralizētā budžeta sadales rezultātiem, saskaņā ar Mūžizgltības programmas Comenius un Grundtvig  pieteikumu vērtēšanas komitejas 2010.gada 6.jūlija priekšlikumu un VIAA 2010.gada 12.jūlija rīkojumu Nr. 01-21.1/96 Jaunmārupes sākumskolas pieteikums Nr.2010-1-LT1-COM06-02851 5 Eiropas Savienības Mūžizgltības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātei “Comenius skolu daudzpusējās partnerības” ir atbalstīts.

img 003

Mūzizglītības programmas projekts Comenius  skolu daudzpusējā partnerība ir  divgadīgi projekti, kuros iesaistās vairākas izglītības iestādes no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. 2010.gada augustā ir parakstīts Comenius projekta līgums. Projekta tēma “English, Environment, Europe”. Projekts tiek realizēts divus gadus no 2010.gada līdz 2012.gadam.
Šajā projektā mūsu skolas partneri ir vispārējās izglītības iestādes no Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Turcijas un Spānjas (kopā 7 dalībvalstis). Projekta koordinātorvalsts ir Lietuva.
Jaunmārupes sākumskolas skolēni pētīs multikulturālās saziņas iespējas, iepazīsies ar citu valstu tradīcijām un kultūras mantojumiem, apzinoties sevi kā Eiropas daļu, kā arī palielinot mācību motivāciju un uzlabojot komunikācijas prasmes.
Programmas pamatmērķis ir aicināt skolēnus atklāt Eiropu caur pasakām, dziesmām, mutvārdu folkloru utt. Apmācībā tiks izmantoti  metodiskie materiāli, kurus sagatavos programmā iesaistītie skolotāji. Varēs arī vērot video ierakstus un teātra iestudējumus. Programmas galarezultātā tiks izveidota Interneta mājas lapa un izdots metodiskā materiāla apkopojums. Tā saturu veidos  katras valsts izvēlētās pasakas nacionālajā valodā, to tulkojums angļu valodā un metodiskās norādes par apmācību.
Projekta mājas lapa project3e.wikispaces.com