Lai realizētu šī gada skolas metodisko tēmu “Rakstu darbu kultūras pilnveide ikdienas darbos” un popularizētu skolēnu rokraksta vērtības nozīmi, no 23. līdz 26.novembrim notika Skolas glītrakstīšanas konkurss 1. –3.klašu skolēniem. Konkursa nolikumā tika izstrādāti vērtēšanas kritēriji, lai izvērtētu rakstu darbu kvalitāti, prasmi norakstu veikt bez kļūdām, svītrojumiem un labojumus veikt pareizi, kā arī prasmi rakstīt glīti, ievērojot burtu formu, lielumu un savienojumu precizitāti. Konkursa uzdevums bija dot iespēju skolēnam apliecināt un pārbaudīt savas prasmes un iemaņas rakstīt atbilstoši pieņemtajām rakstu kultūras normām, kā arī rakstīt, ievērojot mācītās pareizrakstības normas. Konkursa darbus vērtēja sākumskolas metodiskajā komisijā izvirzītā žūrija. 16.decembrī notiks labāko darbu autoru apbalvošana