Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2019-1-PL01-KA229-064922_6 “Communication is an Art” īss apraksts.

Šī projekta tēma ir efektīva komunikācija, komunikācijas prasmes jeb komunikācijas māskla.  Laba komunikācija ir mūsu sociālo attiecību pamatā un tā palielina savstarpējo sadarbību, laipnību un empātiju, kas uzlabo cilvēku attiecības, sekmē sadarbību, jo balstās uz dziļu partnera izpratni, veicinot cilvēku vēlmi palīdzēt un izrādīt atbalstu. Svarīgāk kļūst tas, ka skolēni ir informēti par to kā, kad un kur izteikt savu viedokli, kā vērsties pie cilvēkiem ar atšķirīgu sociālo stāvokli un dzīves apstākļiem. Tas, kas lielākoties virza aktīvos jauniešus, ir gan vēlme popularizēt savas idejas un risināt sev aktuālas problēmas, gan arī nepieciešamība pilnveidoties kā personībai. Īpašu aktualitāti un nozīmīgumu jauniešu izglītošanā iegūst starpkultūru komunikācijas un sadarbības jautājumi. Komunikācijas prasmes ir arī priekšnoteikums, lai veiksmīgi iekļautu dažāda vecuma pusaudžus, kā arī pusaudžus no dažādām sociālkultūrām. Pieaugušie globalizācijas procesi pasaulē, pārsteidzoši straujā informācijas tehnoloģiju attīstība starpkultūru komunikācijas telpā rada gan jaunas izaugsmes iespējas ekonomikas un tautsaimniecības attīstīšanā, gan neapzinātus izaicinājumus un draudus sociālajā kopdarbībā un līdzatbildībā. Globālais tirgus pieprasa korporatīvo kultūru, kuras pamatā ir komunikācijas pamatprasmes. Veicinot efektīvu komunikāciju, tiks pilnveidota skolēnu izpratne un bagātinātas viņu zināšanas par starpkultūru komunikācijas un sadarbības attīstošajiem resursiem un inovatīvajām iespējām. Svarīgi skolēniem sniegt izglītību, kas augstu vērtē labas komunikācijas prasmes, lai ievērojami uzlabotu viņu nodarbinātības iespējas.

The Effective Communication – Communication skills of the project reunites five European schools from the European country as Poland, Estonia Latvia, Romania and Turkey. As an honest communication is that the heart of happy social relationships, and act well between US can increase the tendency of creating folks additional inclined to assist and show their support. Being one in every of the key elements of the twenty first century learning, we tend to designed a novel project that specialize in creativeness, collaboration and significant thinking. Through this project we tend to shall draw the eye on however communication is known and tutored. Communication could be a method of perpetual growth, crucial self-reflection, based within the profound appreciation of collaboration and people’s ability to attach and move with one another. At a worldwide level it is detected a visual gap between the theoretical half faculties promote and also the sensible part required by employers. Being awake to the way to address to different folks in numerous circumstances, of once and wherever to specific opinions can facilitate students to be additional employable in an exceedingly century where human connections are key skills to cater to a developing automatic manpower. Communication skills are a necessity for prospering inclusion of teenagers of various ages from different socio-cultural backgrounds. Being awake to the way to address to different folks in numerous circumstances, of once and wherever to specific opinions can facilitate students to be additional employable in an exceedingly century where human connections are key skills to cater to a developing automatic manpower. The project team acknowledges the worth of communication skills for college kids as an academic goal that helps develop students’ employ-ability skills. The most aim of the project is to boost students’ communication skills.

Projekts plānots diviem mācību gadiem (24 mēneši no 01.09.2019. līdz 31.08.2021.), kuru laikā notiks viens kopīgs pasākums skolu personāla apmācībām un pieci pasākumi skolēnu grupu apmaiņai partnervalstīs.  Projektā plānots iesaistīt skolēnus vecumā no 12 līdz 15 gadiem, skolu pedagogus un personālu, vietējo sabiedrību, vietējos plašsaziņas līdzekļus u vietējo pašvaldību. Skolēni piedalīsies dažādās komandas veidošanas aktivitātēs, piemēram, pilsētvides spēlēs, komandu un sadarbības spēlēs, strādās ar problēmu risināšanas uzdevumiem, izmantos informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kas palīdzēs dalībniekiem saprast, kā viņi pašlaik pauž sevi, kādas komunikācijas prasmes jāpilnveido, kā ieklausīties un izprast otru, kāda ir  verbālās un neverbālās saziņas nozīme komunikācijā. Sadarbojoties ar citiem ES skolēniem, kopā tiks veidotas prezentācijas un digitālie materiāli, notiks grupu aktivitātes, komandu veidošanas spēles, dažādi publiskās uzstāšanās pasākumi ar starpkultūru aktivitātēm, kas palīdzēs dalībniekiem labāk izprast, kā cilvēki tieši sazinās citās ES skolās. Tiks pilnveidotas projekta dalībnieku komunikācijas prasmes, tiks dota iespēja apmainīties ar personīgo un kultūras pieredzi, attīstīt prezentācijas prasmes, kļūt kompetentākiem un pārliecinātākiem publiski runājot, attīstīt starpkultūru un komunikācijas prasmes.

The project will last for 2 college years and there’ll be one short-run joint workers coaching event within the PL and four short-term exchanges of teams of pupils in noble metal, EE, LV, RO and TR. The project can involve high school students (14-19 years old), teachers, the local people, stakeholders and also the native media, a complete range of 300 students are going to be directly concerned within the project, attending activities organized at a neighborhood level, from that students can attend the international conferences together with  teachers. There will be organized team building activities (e.g. city games, blindfold games, downside finding, etc.) and it’ll facilitate participants to appreciate the approach they categorical themselves, the accuracy of their messages, and importance of a transparent communication. The direct interaction with EU students, shows, cluster activities, creative moments (prepared for the official openings), and intercultural activities can facilitate participants to know the communication processes in different EU colleges. Students’ communication skills are going to be increased as they’ll have the chance to exchange personal and cultural experiences, develop their presentation skills, speech, society, intercultural communication skills and competences.Thinking about semipermanent edges of this partnership, the standard of the education method are going to be redoubled, the development plans are going to be developed and also the image of the college will be improved at a neighborhood, regional and national level. Cooperating with five EU countries can contribute to understand the national values and also the instructional importance of promoting the EU cultural heritage.

  • Pirmais brauciens 2019.gada novembrī uz projekta iesniedzēju un koordinatoru valsti Poliju. Tur notiks visu partneru skolu pedagogu īsa termiņa tikšanās, kopīga projekta uzdevumu plānošana, kopīgas interneta vietnes izveide. Braucienā dosies 3 dalībnieki no Jaunmārupes pamatskolas.
  • Otrais brauciens 2020.gada februārī uz projekta partnervalsti Rumāniju. Tur notiks pedagogu un skolēnu pirmā pieredzes apmaiņas vizīte par jau realizētajiem uzdevumiem un plānotajiem. Braucienā dosies 7 dalībnieki no Jaunmārupes pamatskolas.
  • Trešā tikšanās reize notiks 2020.gada maijā Jaunmārupes pamatskolā, Latvijā, kuras laikā uzņemsim partnerus mūsu skolā, iepazīstināsim ar novadu un Latviju, izglītības sistēmu, tradīcijām un kultūras mantojumu, kā arī notiks darbs ar projekta uzdevumu realizēšanu.
  • Ceturtais brauciens 2020.gada novembrī uz projekta partnervalsti Turciju. Tur notiks pedagogu un skolēnu pirmā pieredzes apmaiņas vizīte par jau realizētajiem uzdevumiem un plānotajiem. Braucienā dosies 7 dalībnieki no Jaunmārupes pamatskolas.
  • Piektais brauciens 2021.gada martā uz projekta partnervalsti Igauniju. Tur notiks pedagogu un skolēnu pirmā pieredzes apmaiņas vizīte par jau realizētajiem uzdevumiem un plānotajiem. Braucienā dosies 7 dalībnieki no Jaunmārupes pamatskolas.
  • Sestais brauciens 2021.gada maijā uz projekta partnervalsti Turciju. Tur notiks pedagogu un skolēnu pirmā pieredzes apmaiņas vizīte par jau realizētajiem uzdevumiem un plānotajiem. Braucienā dosies 7 dalībnieki no Jaunmārupes pamatskolas.

Laikā starp projekta tikšanās reizēm plānota skolotāju apmācība, projekta materiālu veidošana, projekta uzdevumu ieviešana skolas dzīvē, plašākas sabiedrības iepazīstināšana ar projektā notiekošo.

 

 

Projekta partnerskolas: