Cien. Jaunmārupes pamatskolas nākamo pirmklasnieku vecāki!

Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē. 2019./2020. mācību gadam.

Iesniegumu iesniegšana elektroniskino 2019. gada 15. janvāra plkst. 8:30:00 līdz 31. marta plkst. 24:00 uz e-pastu 1klase.jmsk@marupe.lv Iesniegums pieņem ar elektronisko parakstu, kā arī ar ieskenētu parakstu. Ja nav neviena no minētajām iespējām, iesniegumu var parakstīt pie citu dokumentu iesniegšanas uz vietas skolā.

Iesniegumu iesniegšana lietvedībā: no 2019. gada 15. janvārī (otrdiena) no plkst. 8.30 līdz 12.00, turpmāk: pirmdienās: no plkst. 8.00 līdz 12.00 un ceturtdienās: no 13.00 – 17.00 pie Jaunmārupes pamatskolas lietvedes Anetes Štrodahas 229.kabinetā.

 

Bērnu mācībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs var pieteikt elektroniski vai personīgi attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā.

Iesniegums uzņemšanai Mārupes vispārējās izglītības iestādēs

  • Ar 2015.gada 26.novembra Mārupes novada Domes sēdes lēmumu Nr.16 veikti grozījumi instrukcijā Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Ar lēmumu precizētas nianses attiecībā uz iesnieguma saturu izglītības iestādēm, iesniegšanas kārtību un kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
  • Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja iesniegums bērna uzņemšanai 1.klasē tiek sūtīts uz vairākām Mārupes novada vispārējās izglītības iestādēm, to nosūta vienlaicīgi, iesniegumā norādot vēlamās izglītības iestādes to prioritārā secībā, kā arī iesniegumiem jābūt identiska satura.
  • Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 (netiek pieņemti pirms norādītā laika iesūtīti iesniegumi) pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.
  • Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.
  • Pirmajā klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis sekojošus dokumentus:
    – uzrāda bērna dzimšanas apliecību,
    – medicīnisko karti 026/u.
  • Tālrunis uzziņām: 67933594, e-pasts uzziņām: jmsk@inbox.lv

 

Saistošie dokumenti:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 149 (28.02.2012.) “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” [Skatīt šeit…]
Mārupes novada Domes informācija  [Skatīt šeit…]
Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs [Skatīt šeit…]
Iesnieguma veidlapa [Skatīt šeit…]
Skolas reģistrācijas apliecība [Skatīt šeit…]
Skolas akreditācijas lapa  [Skatīt šeit…]
Izglītības programmas akreditācijas lapa [Skatīt šeit…]
Izglītības programmas licence [Skatīt šeit…]
Jaunmārupes pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi [Skatīt šeit…]
Izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plāns [Skatīt šeit…]
Jaunmārupes pamatskolas nolikums  [Skatīt šeit…]